Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola na Rajčianskej ul. č. 3 v Bratislave

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
959 285 €
Neobežný majetok
820 732 €
Obežný majetok
136 671 €
Časové rozlíšenie súčet
1 882 €
Pasíva
959 285 €
Vlastné imanie
-25 368 €
Záväzky celkom
969 492 €
Časové rozlíšenie súčet
15 160 €
Výnosy
1 672 916 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
147 680 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 525 236 €
Náklady
1 690 509 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 598 508 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
92 001 €
Zisk
-17 593 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-17 593 €
Príjmy156,4 tis. €
Nedaňové príjmy
91,2 %
Granty a transfery
6,9 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1,8 %
Základná škola na Rajčianskej ul. č. 3 v Bratislave
priemer odvetvia*
Výdavky1,6 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
57,8 %
Tovary a služby
20,6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,0 %
Kapitálové výdavky
1,1 %
Bežné transfery
0,6 %
Základná škola na Rajčianskej ul. č. 3 v Bratislave
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Rajčianska 3
Obec:82107 Bratislava - Vrakuňa
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Vrakuňa
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31780717
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1997
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby