Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola na Rajčianskej ul. č. 3 v Bratislave

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
1 556 523 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
899 023 €
58 %
57 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
723 562 €
80 %
83 %
Príplatky
94 963 €
11 %
10 %
Odmeny
80 498 €
9 %
6 %
Tovary a služby
320 830 €
21 %
20 %
Materiál
145 190 €
45 %
44 %
Energie, voda a komunikácie
64 073 €
20 %
22 %
Služby
56 372 €
18 %
23 %
Rutinná a štandardná údržba
51 898 €
16 %
10 %
Cestovné náhrady
2 240 €
1 %
1 %
Dopravné
1 056 €
0 %
1 %
Nájomné za nájom
0 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
311 406 €
20 %
21 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
217 762 €
70 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
60 210 €
19 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
28 205 €
9 %
9 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
5 230 €
2 %
2 %
Kapitálové výdavky
16 647 €
1 %
1 %
Obstarávanie kapitálových aktív
16 647 €
100 %
98 %
Bežné transfery
8 617 €
1 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
8 617 €
100 %
94 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby