Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
915 200 €
Neobežný majetok
863 970 €
Obežný majetok
49 146 €
Časové rozlíšenie súčet
2 084 €
Pasíva
915 200 €
Vlastné imanie
-10 266 €
Záväzky celkom
902 895 €
Časové rozlíšenie súčet
22 571 €
Výnosy
835 240 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
118 850 €
Výnosy z finančnej činnosti
716 390 €
Náklady
847 608 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
773 829 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
73 779 €
Zisk
-12 368 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-12 368 €
Príjmy126,1 tis. €
Nedaňové príjmy
93,3 %
Granty a transfery
6,0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,7 %
Materská škola
priemer odvetvia*
Výdavky735,2 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
57,2 %
Tovary a služby
22,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,7 %
Kapitálové výdavky
0,6 %
Bežné transfery
0,3 %
Materská škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Kaméliová 10
Obec:82107 Bratislava - Vrakuňa
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Vrakuňa
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31787037
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.1998
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby