Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
735 229 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
420 344 €
57 %
55 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
355 582 €
85 %
84 %
Príplatky
47 228 €
11 %
10 %
Odmeny
17 534 €
4 %
6 %
Tovary a služby
164 106 €
22 %
24 %
Materiál
83 431 €
51 %
46 %
Energie, voda a komunikácie
41 945 €
26 %
25 %
Služby
27 751 €
17 %
20 %
Rutinná a štandardná údržba
8 270 €
5 %
8 %
Dopravné
2 696 €
2 %
0 %
Cestovné náhrady
13 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
144 477 €
20 %
20 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
103 212 €
71 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
26 857 €
19 %
18 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
14 408 €
10 %
9 %
Kapitálové výdavky
4 078 €
1 %
1 %
Obstarávanie kapitálových aktív
4 078 €
100 %
100 %
Bežné transfery
2 224 €
0 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
2 224 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby