Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestský bytový podnik, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Vlastné imanie a záväzky
155 516 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
139 274 €
90 %
33 %
Krátkodobé záväzky súčet
127 782 €
92 %
20 %
Záväzky z obchodného styku
98 681 €
71 %
15 %
Ostatné záväzky
17 030 €
12 %
0 %
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
9 464 €
7 %
0 %
Daňové záväzky a dotácie
2 607 €
2 %
0 %
Dlhodobé záväzky súčet
7 005 €
5 %
8 %
Rezervy súčet
4 487 €
3 %
1 %
Krátkodobé rezervy
4 487 €
3 %
1 %
Vlastné imanie
16 242 €
10 %
38 %
Imanie a peňažné fondy
298 746 €
1 839 %
80 %
Zmena základného imania
149 373 €
920 %
1 %
Základné imanie
149 373 €
920 %
79 %
Fondy tvorené zo zisku súčet
5 059 €
31 %
0 %
Výsledok hospodárenia
-138 190 €
-851 %
3 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
532 €
3 %
-0 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
-138 722 €
-854 %
11 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby