Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Jazyková škola, Športová 349/34, Dunajská Streda

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Vlastné imanie a záväzky
3 128 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Časové rozlíšenie súčet
2 788 €
89 %
3 %
Výnosy budúcich období
2 788 €
100 %
99 %
Záväzky celkom
365 €
12 %
96 %
Dlhodobé záväzky súčet
339 €
93 %
4 %
Záväzky zo sociálneho fondu
339 €
93 %
1 %
Krátkodobé záväzky súčet
26 €
7 %
23 %
Záväzky z obchodného styku
26 €
7 %
4 %
Vlastné imanie
-26 €
-1 %
0 %
Výsledok hospodárenia
-26 €
100 %
-3 546 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
2 €
-7 %
-80 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
-28 €
107 %
-3 226 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby