Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Odborárska ul. Nové Mesto nad Váhom

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
1 319 914 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
679 869 €
52 %
57 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
571 617 €
84 %
83 %
Odmeny
58 693 €
9 %
6 %
Príplatky
49 559 €
7 %
10 %
Tovary a služby
270 680 €
21 %
20 %
Materiál
129 999 €
48 %
44 %
Energie, voda a komunikácie
60 335 €
22 %
22 %
Služby
48 587 €
18 %
23 %
Rutinná a štandardná údržba
30 943 €
11 %
10 %
Cestovné náhrady
816 €
0 %
1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
242 469 €
18 %
21 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
168 570 €
70 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
48 720 €
20 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
19 823 €
8 %
9 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
5 356 €
2 %
2 %
Kapitálové výdavky
122 115 €
9 %
1 %
Obstarávanie kapitálových aktív
122 115 €
100 %
98 %
Bežné transfery
4 781 €
0 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
4 781 €
100 %
94 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby