Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Vlastné imanie a záväzky
1 016 294 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
1 014 602 €
100 %
94 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
954 218 €
94 %
86 %
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
953 924 €
94 %
85 %
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
294 €
0 %
0 %
Krátkodobé záväzky súčet
57 355 €
6 %
13 %
Iné záväzky
29 351 €
3 %
1 %
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
17 726 €
2 %
4 %
Prijaté preddavky
4 501 €
0 %
1 %
Ostatné priame dane
3 533 €
0 %
1 %
Záväzky z obchodného styku
2 228 €
0 %
0 %
Ostatné záväzky
17 €
0 %
0 %
Dlhodobé záväzky súčet
3 029 €
0 %
1 %
Záväzky zo sociálneho fondu
3 029 €
0 %
1 %
Vlastné imanie
1 088 €
0 %
-0 %
Výsledok hospodárenia
1 088 €
100 %
100 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
2 715 €
250 %
-4 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
-1 627 €
-150 %
104 %
Časové rozlíšenie súčet
604 €
0 %
6 %
Výnosy budúcich období
604 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby