Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
398 498 €
Neobežný majetok
288 584 €
Obežný majetok
100 028 €
Časové rozlíšenie súčet
9 886 €
Pasíva
398 498 €
Vlastné imanie
63 993 €
Záväzky celkom
216 810 €
Časové rozlíšenie súčet
117 695 €
Výnosy
453 961 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
107 433 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 659 €
Náklady
450 238 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
444 517 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
5 722 €
Zisk
3 723 €
Daň z príjmov
228 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
3 495 €
Príjmy459,5 tis. €
Granty a transfery
63,9 %
Nedaňové príjmy
26,2 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
9,9 %
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA
priemer odvetvia*
Výdavky427,9 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
44,2 %
Tovary a služby
39,6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
15,3 %
Kapitálové výdavky
0,8 %
Bežné transfery
0,2 %
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Predmier 22
Obec:02354 Turzovka
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Turzovka
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36139297
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:20 - 24
Dátum vzniku:1.1.1998
SK NACE:38 110 Zber iného ako nebezpečného odpadu
Odvetvie:Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby