Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
427 932 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
188 966 €
44 %
38 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
173 026 €
92 %
79 %
Príplatky
15 941 €
8 %
16 %
Tovary a služby
169 633 €
40 %
43 %
Služby
62 428 €
37 %
39 %
Dopravné
47 774 €
28 %
17 %
Materiál
38 516 €
23 %
18 %
Energie, voda a komunikácie
19 314 €
11 %
18 %
Nájomné za nájom
1 600 €
1 %
1 %
Rutinná a štandardná údržba
0 €
0 %
6 %
Cestovné náhrady
0 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
65 261 €
15 %
14 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
46 261 €
71 %
69 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
16 173 €
25 %
17 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
2 045 €
3 %
11 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
782 €
1 %
3 %
Kapitálové výdavky
3 400 €
1 %
4 %
Obstarávanie kapitálových aktív
3 400 €
100 %
100 %
Bežné transfery
672 €
0 %
0 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
672 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby