Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Angyalova 401/26, Kremnica

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 103 785 €
Neobežný majetok
1 009 699 €
Obežný majetok
93 887 €
Časové rozlíšenie súčet
199 €
Pasíva
1 103 785 €
Vlastné imanie
-3 720 €
Záväzky celkom
367 888 €
Časové rozlíšenie súčet
739 617 €
Výnosy
883 132 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
49 398 €
Výnosy z finančnej činnosti
833 734 €
Náklady
878 670 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
831 405 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
47 265 €
Zisk
4 462 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
4 462 €
Príjmy60,2 tis. €
Nedaňové príjmy
72,9 %
Granty a transfery
18,5 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
8,6 %
Základná škola, Angyalova 401/26, Kremnica
priemer odvetvia*
Výdavky799,9 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
57,0 %
Tovary a služby
21,2 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,4 %
Bežné transfery
1,4 %
Základná škola, Angyalova 401/26, Kremnica
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Angyalova 401/26
Obec:96701 Kremnica
Okres:Žiar nad Hronom
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Kremnica
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37831461
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.4.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby