Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Angyalova 401/26, Kremnica

Spolu majetok
1 103 785 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 009 699 €
91 %
86 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 009 699 €
100 %
100 %
Stavby
960 053 €
95 %
87 %
Pozemky
41 576 €
4 %
10 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 070 €
1 %
2 %
Obežný majetok
93 887 €
9 %
13 %
Finančné účty súčet
93 468 €
100 %
94 %
Bankové účty
93 346 €
99 %
91 %
Výdavkový rozpočtový účet
98 €
0 %
1 %
Príjmový rozpočtový účet
24 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
352 €
0 %
2 %
Materiál
352 €
0 %
2 %
Pohľadávky spolu
67 €
0 %
3 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
67 €
0 %
3 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
67 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
199 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
199 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby