Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Angyalova 401/26, Kremnica

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
799 859 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
455 809 €
57 %
57 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
389 181 €
85 %
83 %
Odmeny
39 443 €
9 %
6 %
Príplatky
27 185 €
6 %
10 %
Tovary a služby
169 521 €
21 %
20 %
Materiál
66 175 €
39 %
44 %
Služby
53 585 €
32 %
23 %
Energie, voda a komunikácie
39 427 €
23 %
22 %
Rutinná a štandardná údržba
7 212 €
4 %
10 %
Cestovné náhrady
2 568 €
2 %
1 %
Nájomné za nájom
514 €
0 %
0 %
Dopravné
40 €
0 %
1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
162 969 €
20 %
21 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
117 745 €
72 %
70 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
28 762 €
18 %
9 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
16 463 €
10 %
19 %
Bežné transfery
11 560 €
1 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
11 560 €
100 %
94 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby