Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 663 742 €
Neobežný majetok
1 539 404 €
Obežný majetok
124 208 €
Časové rozlíšenie súčet
129 €
Pasíva
1 663 742 €
Vlastné imanie
4 759 €
Záväzky celkom
1 637 776 €
Časové rozlíšenie súčet
21 206 €
Výnosy
913 589 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
61 077 €
Výnosy z finančnej činnosti
852 512 €
Náklady
900 200 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
846 431 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
53 768 €
Zisk
13 389 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
13 389 €
Príjmy76,6 tis. €
Nedaňové príjmy
64,8 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
23,9 %
Granty a transfery
11,3 %
Základná škola Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica
priemer odvetvia*
Výdavky828,0 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
57,5 %
Tovary a služby
21,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,3 %
Bežné transfery
1,1 %
Základná škola Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Ul. P. Križku 392/8
Obec:96701 Kremnica
Okres:Žiar nad Hronom
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Kremnica
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37831470
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.4.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby