Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
828 039 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
476 400 €
58 %
57 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
413 626 €
87 %
83 %
Príplatky
38 239 €
8 %
10 %
Odmeny
24 535 €
5 %
6 %
Tovary a služby
174 824 €
21 %
20 %
Materiál
64 803 €
37 %
44 %
Služby
58 927 €
34 %
23 %
Energie, voda a komunikácie
46 718 €
27 %
22 %
Rutinná a štandardná údržba
3 555 €
2 %
10 %
Cestovné náhrady
795 €
0 %
1 %
Nájomné za nájom
25 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
168 046 €
20 %
21 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
120 789 €
72 %
70 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
25 608 €
15 %
9 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
21 648 €
13 %
19 %
Bežné transfery
8 769 €
1 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
8 769 €
100 %
94 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby