Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Technické služby Sládkovičovo

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
444 370 €
Neobežný majetok
268 628 €
Obežný majetok
175 743 €
Pasíva
444 370 €
Vlastné imanie
193 154 €
Záväzky celkom
239 399 €
Časové rozlíšenie súčet
11 817 €
Výnosy
464 063 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
113 184 €
Výnosy z finančnej činnosti
350 880 €
Náklady
463 918 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
459 217 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
4 700 €
Zisk
146 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
146 €
Príjmy416,7 tis. €
Granty a transfery
83,8 %
Nedaňové príjmy
16,2 %
Technické služby Sládkovičovo
priemer odvetvia*
Výdavky416,7 tis. €
Tovary a služby
48,6 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
30,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,4 %
Kapitálové výdavky
0,6 %
Technické služby Sládkovičovo
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Sídlisko Jána Dalloša 1189
Obec:92521 Sládkovičovo
Okres:Galanta
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Sládkovičovo
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37849760
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:20 - 24
Dátum vzniku:1.4.2004
SK NACE:38 110 Zber iného ako nebezpečného odpadu
Odvetvie:Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby