Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Technické služby Sládkovičovo

Spolu majetok
444 370 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
268 628 €
60 %
91 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
268 628 €
100 %
94 %
Stavby
241 238 €
90 %
71 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
21 888 €
8 %
8 %
Drobný dlhodobý hmotný majetok
4 875 €
2 %
0 %
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
626 €
0 %
0 %
Obežný majetok
175 743 €
40 %
8 %
Pohľadávky spolu
142 930 €
81 %
51 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
142 930 €
81 %
42 %
Ostatné pohľadávky
115 208 €
66 %
0 %
Odberatelia
22 658 €
13 %
2 %
Ostatné dane a poplatky
2 907 €
2 %
0 %
Iné pohľadávky
2 157 €
1 %
4 %
Finančné účty súčet
26 812 €
15 %
42 %
Bankové účty
23 059 €
13 %
41 %
Peniaze
3 707 €
2 %
0 %
Ceniny
46 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
6 001 €
3 %
5 %
Materiál
3 364 €
2 %
4 %
Tovar
2 636 €
2 %
0 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby