Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
60 319 €
Neobežný majetok
5 525 €
Obežný majetok
54 265 €
Časové rozlíšenie súčet
529 €
Pasíva
60 319 €
Vlastné imanie
-2 299 €
Záväzky celkom
62 163 €
Časové rozlíšenie súčet
455 €
Výnosy
756 754 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
74 732 €
Výnosy z finančnej činnosti
682 023 €
Náklady
756 948 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
681 594 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
75 354 €
Zisk
-193 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-193 €
Príjmy74,7 tis. €
Nedaňové príjmy
98,1 %
Granty a transfery
1,9 %
Základná umelecká škola
priemer odvetvia*
Výdavky676,2 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
65,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
22,7 %
Tovary a služby
11,6 %
Bežné transfery
0,3 %
Základná umelecká škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Nádvorná 3366/10
Obec:96001 Zvolen
Okres:Zvolen
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Zvolen
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37888706
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.7.2002
SK NACE:85 520 Umelecké vzdelávanie
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby