Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
676 156 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
442 417 €
65 %
60 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
377 864 €
85 %
82 %
Príplatky
44 391 €
10 %
12 %
Odmeny
20 162 €
5 %
6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
153 457 €
23 %
22 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
108 924 €
71 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
25 516 €
17 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
17 306 €
11 %
9 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
1 710 €
1 %
2 %
Tovary a služby
78 567 €
12 %
17 %
Služby
32 773 €
42 %
43 %
Energie, voda a komunikácie
28 105 €
36 %
21 %
Materiál
12 304 €
16 %
22 %
Rutinná a štandardná údržba
4 361 €
6 %
8 %
Nájomné za nájom
606 €
1 %
4 %
Cestovné náhrady
417 €
1 %
1 %
Bežné transfery
1 714 €
0 %
0 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
1 714 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby