Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola A. Sládkoviča

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
261 604 €
Neobežný majetok
7 673 €
Obežný majetok
253 080 €
Časové rozlíšenie súčet
851 €
Pasíva
261 604 €
Vlastné imanie
23 884 €
Záväzky celkom
237 720 €
Výnosy
1 903 403 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
180 227 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 723 177 €
Náklady
1 868 803 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 456 085 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
412 719 €
Zisk
34 600 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
34 600 €
Príjmy416,7 tis. €
Granty a transfery
54,9 %
Nedaňové príjmy
43,8 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1,3 %
Základná škola A. Sládkoviča
priemer odvetvia*
Výdavky1,5 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
53,6 %
Tovary a služby
26,2 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,3 %
Bežné transfery
0,8 %
Kapitálové výdavky
0,1 %
Základná škola A. Sládkoviča
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Pionierska 9
Obec:96231 Sliač
Okres:Zvolen
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Sliač
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37888790
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.7.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby