Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Združenie obcí hornej Torysy

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
140 159 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
128 064 €
91 %
86 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
65 273 €
51 %
92 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
65 273 €
51 %
2 %
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
62 791 €
49 %
8 %
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
62 791 €
49 %
0 %
Obežný majetok
11 706 €
8 %
14 %
Finančné účty súčet
11 567 €
99 %
91 %
Bankové účty
11 184 €
96 %
90 %
Peniaze
383 €
3 %
1 %
Pohľadávky spolu
139 €
1 %
8 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
139 €
1 %
7 %
Pohľadávky z obchodného styku
120 €
1 %
3 %
Iné pohľadávky
19 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
389 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
389 €
100 %
75 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby