Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Združenie obcí hornej Torysy

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Vlastné imanie a záväzky
140 159 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Časové rozlíšenie súčet
125 039 €
89 %
43 %
Výnosy budúcich období
125 039 €
100 %
99 %
Vlastné imanie
11 714 €
8 %
10 %
Výsledok hospodárenia
11 714 €
100 %
-16 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
23 557 €
201 %
-6 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
-11 844 €
-101 %
2 %
Záväzky celkom
3 406 €
2 %
48 %
Krátkodobé záväzky súčet
2 118 €
62 %
8 %
Záväzky voči zamestnancom
881 €
26 %
1 %
Záväzky z obchodného styku
588 €
17 %
6 %
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
550 €
16 %
0 %
Daňové záväzky a dotácie
79 €
2 %
0 %
Ostatné záväzky
19 €
1 %
1 %
Rezervy súčet
961 €
28 %
1 %
Krátkodobé rezervy
961 €
28 %
0 %
Dlhodobé záväzky súčet
327 €
10 %
1 %
Záväzky zo sociálneho fondu
327 €
10 %
0 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby