Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
34 261 €
Neobežný majetok
31 882 €
Obežný majetok
2 380 €
Pasíva
34 261 €
Vlastné imanie
-19 251 €
Záväzky celkom
53 512 €
Výnosy
261 682 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
18 139 €
Výnosy z finančnej činnosti
243 543 €
Náklady
264 183 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
244 659 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
19 524 €
Zisk
-2 502 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-2 502 €
Príjmy19,3 tis. €
Nedaňové príjmy
98,5 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1,5 %
Materská škola
priemer odvetvia*
Výdavky241,6 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
59,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,4 %
Tovary a služby
19,5 %
Bežné transfery
0,1 %
Materská škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Rumanova 4
Obec:04001 Košice - Staré Mesto
Okres:Košice I
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košice - Staré Mesto
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42245273
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.1.2012
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby