Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola, Dukelská 53, Giraltovce

Náklady spolu
393 151 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
392 758 €
100 %
92 %
Osobné náklady
330 331 €
84 %
86 %
Mzdové náklady
238 922 €
61 %
62 %
Sociálne poistenie
89 225 €
23 %
21 %
Zákonné sociálne poistenie
89 225 €
23 %
21 %
Sociálne náklady
2 184 €
1 %
2 %
Zákonné sociálne náklady
2 184 €
1 %
2 %
Služby
34 615 €
9 %
6 %
Ostatné služby
25 723 €
7 %
4 %
Opravy a udržiavanie
8 724 €
2 %
1 %
Náklady na reprezentáciu
168 €
0 %
0 %
Spotrebované nákupy
22 695 €
6 %
7 %
Spotreba materiálu
22 695 €
6 %
4 %
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
3 460 €
1 %
2 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 460 €
1 %
1 %
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 460 €
1 %
1 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 657 €
0 %
0 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 633 €
0 %
0 %
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
24 €
0 %
0 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
393 €
0 %
8 %
Finančné náklady
393 €
100 %
2 %
Ostatné finančné náklady
393 €
100 %
2 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby