Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Hurbanovo

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
6 708 450 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
3 071 960 €
46 %
30 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
2 512 109 €
82 %
81 %
Príplatky
417 806 €
14 %
12 %
Odmeny
126 907 €
4 %
7 %
Doplatok k platu a ďalší plat
15 138 €
0 %
0 %
Tovary a služby
1 745 440 €
26 %
26 %
Služby
648 387 €
37 %
44 %
Materiál
508 699 €
29 %
18 %
Energie, voda a komunikácie
350 944 €
20 %
18 %
Rutinná a štandardná údržba
141 224 €
8 %
17 %
Dopravné
72 090 €
4 %
2 %
Nájomné za nájom
21 869 €
1 %
1 %
Cestovné náhrady
2 228 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
1 161 892 €
17 %
11 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
787 957 €
68 %
70 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
180 790 €
16 %
9 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
138 632 €
12 %
18 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
54 512 €
5 %
3 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
338 665 €
5 %
4 %
Splácanie istín
338 665 €
100 %
85 %
Bežné transfery
187 504 €
3 %
17 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
131 089 €
70 %
27 %
Transfery nefinančným subjektom
55 415 €
30 %
11 %
Transfery v rámci verejnej správy
1 000 €
1 %
62 %
Kapitálové výdavky
174 847 €
3 %
12 %
Obstarávanie kapitálových aktív
174 847 €
100 %
92 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
28 141 €
0 %
0 %
Splácanie úrokov v tuzemsku
28 141 €
100 %
96 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby