Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Hurbanovo

Aktuálny stav
4,9
z max. 6
Dobré
finančné
zdravie
Celkový dlh
5,1
Dlhová služba
5,3
Bilancia bežného účtu
3,5
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Hurbanovo
priemer miest
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer miest
Celkový dlh 17,6 %
5,1
23,1 %
Dlhová služba 3,3 %
5,6
4,0 %
Bilancia bežného účtu 5,9 %
3,2
7,9 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,1 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %
Indikátory na obyvateľa priemer miest
Základná bilancia na obyvateľa 24 € 17 €
Celkový dlh na obyvateľa 159 € 199 €
Čistý majetok na obyvateľa 3 819 € 2 841 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa 21 € 24 €
Ostatné indikátory priemer miest
Základná bilancia 2,5 %
3,5
1,8 %
Intenzita investovania 3,3 %
1,3
6,0 %
Čistý majetok 423,5 %
4,2
329,5 %
Okamžitá likvidita 159,4 %
4,8
278,0 %
Pohotová likvidita 195,5 %
3,9
317,6 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 7,3 %
5,6
11,5 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 7 135 321 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 47 290 €
Výdavky bežného rozpočtu 6 715 230 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 285 737 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 0 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 299 453 €
Dlhodobé záväzky 729 348 €
Krátkodobé záväzky 829 042 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 1 185 491 €
Bankové úvery a výpomoci 1 185 491 €
Úvery od ŠFRB 490 372 €
Výdavky na splácanie istiny 118 054 €
Úrokové splátky 20 624 €
Finančné účty 1 321 113 €
Neobežný majetok 28 629 246 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 7 469
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 155 404 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby