Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Veľký Meder

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
8 382 466 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
3 129 842 €
37 %
30 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
2 743 713 €
88 %
81 %
Príplatky
294 418 €
9 %
12 %
Odmeny
91 711 €
3 %
7 %
Doplatok k platu a ďalší plat
0 €
0 %
0 %
Tovary a služby
2 099 809 €
25 %
26 %
Služby
1 094 351 €
52 %
44 %
Rutinná a štandardná údržba
433 357 €
21 %
17 %
Materiál
282 626 €
13 %
18 %
Energie, voda a komunikácie
230 191 €
11 %
18 %
Nájomné za nájom
36 790 €
2 %
1 %
Dopravné
12 207 €
1 %
2 %
Cestovné náhrady
10 287 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
1 164 141 €
14 %
11 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
814 178 €
70 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
209 753 €
18 %
18 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
116 197 €
10 %
9 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
24 013 €
2 %
3 %
Kapitálové výdavky
975 479 €
12 %
12 %
Obstarávanie kapitálových aktív
975 479 €
100 %
92 %
Bežné transfery
522 483 €
6 %
17 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
307 004 €
59 %
27 %
Transfery v rámci verejnej správy
215 479 €
41 %
62 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
448 750 €
5 %
4 %
Splácanie istín
355 656 €
79 %
85 %
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
93 094 €
21 %
15 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
41 962 €
1 %
0 %
Splácanie úrokov v tuzemsku
41 962 €
100 %
96 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby