Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Kysucké Nové Mesto

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
16 911 475 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
5 874 625 €
35 %
30 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
4 561 817 €
78 %
81 %
Príplatky
920 991 €
16 %
12 %
Odmeny
286 301 €
5 %
7 %
Doplatok k platu a ďalší plat
102 756 €
2 %
0 %
Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť
2 761 €
0 %
0 %
Tovary a služby
3 862 320 €
23 %
26 %
Služby
1 769 785 €
46 %
44 %
Materiál
823 516 €
21 %
18 %
Energie, voda a komunikácie
711 081 €
18 %
18 %
Rutinná a štandardná údržba
362 631 €
9 %
17 %
Dopravné
163 522 €
4 %
2 %
Cestovné náhrady
18 850 €
0 %
0 %
Nájomné za nájom
12 936 €
0 %
1 %
Kapitálové výdavky
2 640 954 €
16 %
12 %
Obstarávanie kapitálových aktív
2 609 678 €
99 %
92 %
Kapitálové transfery
31 277 €
1 %
8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
2 200 962 €
13 %
11 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
1 499 661 €
68 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
521 811 €
24 %
18 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
103 737 €
5 %
3 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
75 753 €
3 %
9 %
Bežné transfery
2 072 385 €
12 %
17 %
Transfery v rámci verejnej správy
1 878 631 €
91 %
62 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
185 815 €
9 %
27 %
Transfery nefinančným subjektom
7 939 €
0 %
11 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
239 332 €
1 %
4 %
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
210 470 €
88 %
15 %
Splácanie istín
28 862 €
12 %
85 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
20 897 €
0 %
0 %
Splácanie úrokov v tuzemsku
20 897 €
100 %
96 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby