Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bojnice

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
7 170 694 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
2 819 920 €
39 %
30 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
2 293 985 €
81 %
81 %
Príplatky
350 836 €
12 %
12 %
Odmeny
175 098 €
6 %
7 %
Tovary a služby
1 627 434 €
23 %
26 %
Služby
727 801 €
45 %
44 %
Materiál
357 955 €
22 %
18 %
Energie, voda a komunikácie
341 699 €
21 %
18 %
Rutinná a štandardná údržba
94 316 €
6 %
17 %
Dopravné
79 625 €
5 %
2 %
Nájomné za nájom
19 028 €
1 %
1 %
Cestovné náhrady
7 010 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
1 002 190 €
14 %
11 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
708 676 €
71 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
207 282 €
21 %
18 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
67 772 €
7 %
9 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
17 531 €
2 %
3 %
Príspevok na starobné dôchodkové sporenie
930 €
0 %
0 %
Bežné transfery
839 517 €
12 %
17 %
Transfery v rámci verejnej správy
561 134 €
67 %
62 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
166 736 €
20 %
27 %
Transfery nefinančným subjektom
111 647 €
13 %
11 %
Kapitálové výdavky
760 355 €
11 %
12 %
Obstarávanie kapitálových aktív
758 855 €
100 %
92 %
Kapitálové transfery
1 500 €
0 %
8 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
111 593 €
2 %
4 %
Splácanie istín
98 717 €
88 %
85 %
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
12 876 €
12 %
15 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
9 686 €
0 %
0 %
Splácanie úrokov v tuzemsku
9 686 €
100 %
96 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby