Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Sliač

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
4 699 814 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
1 853 024 €
39 %
30 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
1 556 822 €
84 %
81 %
Príplatky
225 946 €
12 %
12 %
Odmeny
70 256 €
4 %
7 %
Tovary a služby
1 442 450 €
31 %
26 %
Služby
730 965 €
51 %
44 %
Materiál
328 092 €
23 %
18 %
Energie, voda a komunikácie
210 779 €
15 %
18 %
Rutinná a štandardná údržba
97 384 €
7 %
17 %
Nájomné za nájom
36 589 €
3 %
1 %
Dopravné
32 319 €
2 %
2 %
Cestovné náhrady
6 321 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
688 949 €
15 %
11 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
476 347 €
69 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
119 168 €
17 %
18 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
69 288 €
10 %
9 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
24 146 €
4 %
3 %
Kapitálové výdavky
267 132 €
6 %
12 %
Obstarávanie kapitálových aktív
267 132 €
100 %
92 %
Bežné transfery
230 359 €
5 %
17 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
148 259 €
64 %
27 %
Transfery v rámci verejnej správy
82 100 €
36 %
62 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
176 811 €
4 %
4 %
Splácanie istín
139 934 €
79 %
85 %
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
36 878 €
21 %
15 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
41 089 €
1 %
0 %
Splácanie úrokov v tuzemsku
41 089 €
100 %
96 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby