Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Lipany

Aktuálny stav
4,8
z max. 6
Dobré
finančné
zdravie
Celkový dlh
4,7
Dlhová služba
4,7
Bilancia bežného účtu
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Lipany
priemer miest
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer miest
Celkový dlh 25,0 %
4,7
22,3 %
Dlhová služba 10,6 %
4,7
4,8 %
Bilancia bežného účtu 7,5 %
3,5
8,9 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,2 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,1 %
Indikátory na obyvateľa priemer miest
Základná bilancia na obyvateľa -14 € 17 €
Celkový dlh na obyvateľa 294 € 175 €
Čistý majetok na obyvateľa 4 153 € 2 803 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa 36 € 37 €
Ostatné indikátory priemer miest
Základná bilancia -0,9 %
2,8
1,9 %
Intenzita investovania 8,5 %
3,4
6,9 %
Čistý majetok 354,0 %
3,5
356,5 %
Okamžitá likvidita 257,7 %
6,0
228,4 %
Pohotová likvidita 269,2 %
5,4
263,7 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 29,6 %
4,5
12,7 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 8 454 377 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 1 697 616 €
Výdavky bežného rozpočtu 7 820 671 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 2 418 775 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 0 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 92 951 €
Dlhodobé záväzky 2 376 595 €
Krátkodobé záväzky 808 554 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 1 891 009 €
Bankové úvery a výpomoci 1 891 020 €
Úvery od ŠFRB 2 237 003 €
Výdavky na splácanie istiny 463 543 €
Úrokové splátky 41 436 €
Finančné účty 2 083 541 €
Neobežný majetok 26 687 200 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 6 439
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 229 247 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby