Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislava - Vrakuňa

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
10 425 304 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
4 719 245 €
45 %
41 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
3 735 735 €
79 %
79 %
Príplatky
667 376 €
14 %
12 %
Odmeny
303 245 €
6 %
9 %
Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť
12 889 €
0 %
0 %
Tovary a služby
2 868 811 €
28 %
27 %
Služby
1 198 315 €
42 %
37 %
Materiál
679 273 €
24 %
24 %
Energie, voda a komunikácie
515 964 €
18 %
20 %
Rutinná a štandardná údržba
347 739 €
12 %
17 %
Dopravné
61 853 €
2 %
1 %
Nájomné za nájom
59 347 €
2 %
1 %
Cestovné náhrady
6 320 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
1 663 543 €
16 %
15 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
1 185 132 €
71 %
71 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
324 690 €
20 %
20 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
147 934 €
9 %
8 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
5 786 €
0 %
1 %
Kapitálové výdavky
910 806 €
9 %
9 %
Obstarávanie kapitálových aktív
910 806 €
100 %
97 %
Bežné transfery
130 186 €
1 %
6 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
130 186 €
100 %
27 %
Transfery v rámci verejnej správy
0 €
0 %
67 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
125 257 €
1 %
1 %
Splácanie istín
110 257 €
88 %
85 %
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
15 000 €
12 %
15 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
7 459 €
0 %
0 %
Splácanie úrokov v tuzemsku
7 459 €
100 %
98 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby