Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Spišské Vlachy

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
3 934 123 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
1 577 536 €
40 %
30 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
1 284 589 €
81 %
81 %
Príplatky
206 671 €
13 %
12 %
Odmeny
86 275 €
5 %
7 %
Tovary a služby
955 686 €
24 %
26 %
Služby
435 708 €
46 %
44 %
Materiál
229 750 €
24 %
18 %
Energie, voda a komunikácie
179 692 €
19 %
18 %
Rutinná a štandardná údržba
69 940 €
7 %
17 %
Dopravné
31 730 €
3 %
2 %
Cestovné náhrady
4 706 €
0 %
0 %
Nájomné za nájom
4 160 €
0 %
1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
588 260 €
15 %
11 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
400 759 €
68 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
91 448 €
16 %
18 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
65 247 €
11 %
9 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
30 806 €
5 %
3 %
Bežné transfery
387 857 €
10 %
17 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
377 823 €
97 %
27 %
Transfery v rámci verejnej správy
10 034 €
3 %
62 %
Kapitálové výdavky
318 104 €
8 %
12 %
Obstarávanie kapitálových aktív
318 104 €
100 %
92 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
89 215 €
2 %
4 %
Splácanie istín
88 749 €
99 %
85 %
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
466 €
1 %
15 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
17 466 €
0 %
0 %
Splácanie úrokov v tuzemsku
14 778 €
85 %
96 %
Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
2 688 €
15 %
2 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby