Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Vysoké Tatry

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
8 780 667 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Tovary a služby
2 694 579 €
31 %
26 %
Služby
1 497 810 €
56 %
44 %
Rutinná a štandardná údržba
710 597 €
26 %
17 %
Materiál
261 250 €
10 %
18 %
Energie, voda a komunikácie
176 093 €
7 %
18 %
Dopravné
32 848 €
1 %
2 %
Nájomné za nájom
12 832 €
0 %
1 %
Cestovné náhrady
3 149 €
0 %
0 %
Kapitálové výdavky
2 556 760 €
29 %
12 %
Obstarávanie kapitálových aktív
2 556 760 €
100 %
92 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
1 874 358 €
21 %
30 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
1 470 268 €
78 %
81 %
Príplatky
279 827 €
15 %
12 %
Odmeny
124 262 €
7 %
7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
704 961 €
8 %
11 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
483 511 €
69 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
159 478 €
23 %
18 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
33 528 €
5 %
9 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
28 444 €
4 %
3 %
Bežné transfery
679 376 €
8 %
17 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
672 876 €
99 %
27 %
Transfery nefinančným subjektom
5 500 €
1 %
11 %
Transfery v rámci verejnej správy
1 000 €
0 %
62 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
215 819 €
2 %
4 %
Splácanie istín
212 608 €
99 %
85 %
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
3 211 €
1 %
15 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
54 815 €
1 %
0 %
Splácanie úrokov v tuzemsku
54 815 €
100 %
96 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby