Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košice - Nad jazerom

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
1 479 778 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
496 942 €
34 %
41 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
366 179 €
74 %
79 %
Príplatky
81 595 €
16 %
12 %
Odmeny
47 536 €
10 %
9 %
Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť
1 632 €
0 %
0 %
Tovary a služby
489 258 €
33 %
27 %
Služby
247 509 €
51 %
37 %
Energie, voda a komunikácie
149 167 €
30 %
20 %
Materiál
65 621 €
13 %
24 %
Rutinná a štandardná údržba
16 069 €
3 %
17 %
Dopravné
9 861 €
2 %
1 %
Nájomné za nájom
769 €
0 %
1 %
Cestovné náhrady
262 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
223 529 €
15 %
15 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
150 936 €
68 %
71 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
31 413 €
14 %
20 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
24 980 €
11 %
8 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
16 200 €
7 %
1 %
Kapitálové výdavky
141 764 €
10 %
9 %
Kapitálové transfery
81 402 €
57 %
3 %
Obstarávanie kapitálových aktív
60 363 €
43 %
97 %
Bežné transfery
128 284 €
9 %
6 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
128 284 €
100 %
27 %
Transfery v rámci verejnej správy
0 €
0 %
67 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby