Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Gymnázium, Ul. 17.novembra 1180, Topoľčany

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
2 247 220 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
2 102 845 €
94 %
91 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
2 102 845 €
100 %
100 %
Stavby
2 067 950 €
98 %
71 %
Pozemky
31 961 €
2 %
12 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 934 €
0 %
1 %
Obežný majetok
142 615 €
6 %
9 %
Finančné účty súčet
141 023 €
99 %
89 %
Bankové účty
141 018 €
99 %
89 %
Ceniny
6 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
1 536 €
1 %
6 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
1 536 €
1 %
6 %
Ostatné pohľadávky
996 €
1 %
1 %
Poskytnuté prevádzkové preddavky
540 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
55 €
0 %
5 %
Materiál
55 €
0 %
5 %
Časové rozlíšenie súčet
1 761 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
1 761 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby