Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Gymnázium, Ul. 17.novembra 1180, Topoľčany

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Vlastné imanie a záväzky
2 247 220 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
2 222 597 €
99 %
89 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
2 080 010 €
94 %
91 %
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
2 079 013 €
94 %
90 %
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
996 €
0 %
0 %
Krátkodobé záväzky súčet
137 571 €
6 %
9 %
Záväzky voči zamestnancom
75 752 €
3 %
4 %
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
48 888 €
2 %
2 %
Ostatné priame dane
12 931 €
1 %
1 %
Dlhodobé záväzky súčet
3 446 €
0 %
0 %
Záväzky zo sociálneho fondu
3 446 €
0 %
0 %
Rezervy súčet
1 570 €
0 %
0 %
Ostatné krátkodobé rezervy
1 570 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
26 193 €
1 %
10 %
Výnosy budúcich období
26 193 €
100 %
100 %
Vlastné imanie
-1 570 €
-0 %
1 %
Výsledok hospodárenia
-1 570 €
100 %
92 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
1 012 €
-64 %
11 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
-2 582 €
164 %
81 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby