Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Park kultúry a oddychu

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
3 627 832 €
Neobežný majetok
3 468 223 €
Obežný majetok
157 833 €
Časové rozlíšenie súčet
1 776 €
Pasíva
3 627 832 €
Vlastné imanie
166 163 €
Záväzky celkom
3 460 043 €
Časové rozlíšenie súčet
1 627 €
Výnosy
880 530 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
207 720 €
Výnosy z finančnej činnosti
672 810 €
Náklady
879 860 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
875 829 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
4 031 €
Zisk
671 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
671 €
Príjmy845,5 tis. €
Granty a transfery
76,3 %
Nedaňové príjmy
22,7 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1,0 %
Park kultúry a oddychu
priemer odvetvia*
Výdavky906,7 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
44,3 %
Tovary a služby
36,8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
15,2 %
Kapitálové výdavky
2,3 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1,0 %
Bežné transfery
0,4 %
Park kultúry a oddychu
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Hlavná 50
Obec:08001 Prešov
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00187437
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.7.1973
SK NACE:93 290 Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby