Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata

Vlastné imanie a záväzky
825 471 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
887 387 €
108 %
93 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
742 488 €
84 %
81 %
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
621 026 €
70 %
79 %
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
121 461 €
14 %
2 %
Krátkodobé záväzky súčet
137 432 €
15 %
17 %
Záväzky voči zamestnancom
67 758 €
8 %
4 %
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
42 922 €
5 %
6 %
Ostatné priame dane
8 151 €
1 %
1 %
Nevyfakturované dodávky
6 837 €
1 %
0 %
Iné záväzky
6 197 €
1 %
1 %
Záväzky z obchodného styku
5 462 €
1 %
5 %
Ostatné záväzky voči zamestnancom
105 €
0 %
0 %
Dlhodobé záväzky súčet
7 467 €
1 %
1 %
Záväzky zo sociálneho fondu
7 467 €
1 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
52 558 €
6 %
6 %
Výnosy budúcich období
52 558 €
100 %
98 %
Vlastné imanie
-114 474 €
-14 %
0 %
Výsledok hospodárenia
-114 474 €
100 %
-137 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
42 381 €
-37 %
571 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
-156 855 €
137 %
-703 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby