Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
2 818 980 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
2 613 121 €
93 %
87 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
2 613 121 €
100 %
100 %
Stavby
2 314 214 €
89 %
70 %
Pozemky
249 554 €
10 %
18 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
42 860 €
2 %
4 %
Dopravné prostriedky
6 493 €
0 %
1 %
Obežný majetok
199 732 €
7 %
13 %
Finančné účty súčet
175 456 €
88 %
91 %
Bankové účty
175 456 €
88 %
90 %
Zásoby súčet
17 836 €
9 %
4 %
Materiál
17 836 €
9 %
4 %
Pohľadávky spolu
6 440 €
3 %
5 %
Dlhodobé pohľadávky súčet
6 237 €
3 %
0 %
Ostatné pohľadávky
5 586 €
3 %
0 %
Iné pohľadávky
652 €
0 %
0 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
202 €
0 %
5 %
Pohľadávky voči zamestnancom
202 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
6 127 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
6 127 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby