Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Vlastné imanie a záväzky
2 818 980 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
2 731 051 €
97 %
83 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
2 569 023 €
94 %
89 %
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
2 569 023 €
94 %
88 %
Krátkodobé záväzky súčet
150 262 €
6 %
11 %
Záväzky voči zamestnancom
80 292 €
3 %
4 %
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
50 359 €
2 %
3 %
Ostatné priame dane
14 068 €
1 %
1 %
Záväzky z obchodného styku
4 513 €
0 %
1 %
Daň z príjmov
914 €
0 %
0 %
Iné záväzky
115 €
0 %
1 %
Dlhodobé záväzky súčet
11 766 €
0 %
0 %
Záväzky zo sociálneho fondu
11 766 €
0 %
0 %
Vlastné imanie
50 631 €
2 %
5 %
Fondy tvorené zo zisku súčet
62 882 €
124 %
29 %
Zákonný rezervný fond
62 882 €
124 %
29 %
Výsledok hospodárenia
-12 252 €
-24 %
71 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
4 806 €
9 %
67 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
-17 057 €
-34 %
4 %
Časové rozlíšenie súčet
37 299 €
1 %
12 %
Výnosy budúcich období
37 299 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby