Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Technické služby mesta Prešov a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
5 757 976 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
4 751 836 €
83 %
89 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
4 751 836 €
100 %
95 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 724 533 €
36 %
6 %
Stavby
1 611 868 €
34 %
71 %
Pozemky
1 351 850 €
28 %
11 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
28 963 €
1 %
4 %
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
25 562 €
1 %
0 %
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
9 060 €
0 %
0 %
Obežný majetok
988 056 €
17 %
10 %
Finančné účty súčet
579 362 €
59 %
42 %
Bankové účty
576 582 €
58 %
40 %
Peniaze
2 780 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
251 447 €
25 %
53 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
251 447 €
25 %
33 %
Pohľadávky z obchodného styku
245 596 €
25 %
25 %
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
207 801 €
21 %
21 %
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
37 795 €
4 %
3 %
Daňové pohľadávky a dotácie
5 247 €
1 %
2 %
Iné pohľadávky
604 €
0 %
3 %
Zásoby súčet
157 247 €
16 %
3 %
Materiál
115 071 €
12 %
3 %
Výrobky
35 531 €
4 %
0 %
Tovar
6 645 €
1 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
18 084 €
0 %
1 %
Náklady budúcich období krátkodobé
17 135 €
95 %
5 %
Príjmy budúcich období krátkodobé
949 €
5 %
90 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby