Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Technické služby mesta Prešov a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Náklady spolu
5 067 821 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
5 024 945 €
99 %
100 %
Osobné náklady
2 216 590 €
44 %
35 %
Mzdové náklady
1 462 354 €
29 %
24 %
Sociálne poistenie
561 272 €
11 %
9 %
Sociálne náklady
173 264 €
3 %
2 %
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
19 700 €
0 %
0 %
Služby
1 435 114 €
29 %
25 %
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
612 335 €
12 %
23 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
612 335 €
12 %
23 %
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
607 160 €
12 %
22 %
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 175 €
0 %
0 %
Spotrebované nákupy
602 876 €
12 %
14 %
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
556 902 €
11 %
10 %
Predaný tovar, predaná nehnuteľnosť
43 932 €
1 %
0 %
Opravné položky k zásobám
2 042 €
0 %
0 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
93 261 €
2 %
2 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
79 991 €
2 %
2 %
Opravné položky k pohľadávkam
8 493 €
0 %
-0 %
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 777 €
0 %
0 %
Dane a poplatky
64 769 €
1 %
1 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
42 876 €
1 %
0 %
Finančné náklady
42 876 €
100 %
95 %
Nákladové úroky
27 352 €
64 %
74 %
Ostatné nákladové úroky
27 352 €
64 %
70 %
Predané cenné papiere a podiely
10 080 €
24 %
1 %
Iné ostatné náklady
5 444 €
13 %
31 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby