Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola Kalinčiakova 1, 920 01 Hlohovec

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
111 761 €
Neobežný majetok
68 535 €
Obežný majetok
43 054 €
Časové rozlíšenie súčet
172 €
Pasíva
111 761 €
Vlastné imanie
-11 559 €
Záväzky celkom
123 320 €
Výnosy
735 963 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
56 963 €
Výnosy z finančnej činnosti
679 000 €
Náklady
735 706 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
670 297 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
65 409 €
Zisk
257 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
257 €
Príjmy67,4 tis. €
Nedaňové príjmy
95,4 %
Granty a transfery
4,6 %
Materská škola Kalinčiakova 1, 920 01 Hlohovec
priemer odvetvia*
Výdavky676,3 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
59,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,6 %
Tovary a služby
20,0 %
Bežné transfery
0,4 %
Materská škola Kalinčiakova 1, 920 01 Hlohovec
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Kalinčiakova 1
Obec:92001 Hlohovec
Okres:Hlohovec
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Hlohovec
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37988590
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.7.2005
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby