Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola Kalinčiakova 1, 920 01 Hlohovec

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
676 278 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
399 141 €
59 %
55 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
332 490 €
83 %
84 %
Príplatky
45 457 €
11 %
10 %
Odmeny
21 195 €
5 %
6 %
Doplatok k platu a ďalší plat
0 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
139 389 €
21 %
20 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
99 448 €
71 %
70 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
22 946 €
16 %
9 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
16 995 €
12 %
18 %
Tovary a služby
135 156 €
20 %
24 %
Materiál
63 206 €
47 %
46 %
Energie, voda a komunikácie
41 021 €
30 %
25 %
Služby
26 073 €
19 %
20 %
Rutinná a štandardná údržba
4 592 €
3 %
8 %
Cestovné náhrady
263 €
0 %
0 %
Bežné transfery
2 592 €
0 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
2 592 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby