Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica

Vlastné imanie a záväzky
451 337 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
347 687 €
77 %
94 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
269 766 €
78 %
84 %
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
269 766 €
78 %
83 %
Krátkodobé záväzky súčet
64 321 €
18 %
15 %
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
31 736 €
9 %
5 %
Iné záväzky
19 727 €
6 %
1 %
Ostatné priame dane
6 722 €
2 %
1 %
Záväzky z obchodného styku
6 136 €
2 %
0 %
Dlhodobé záväzky súčet
13 600 €
4 %
1 %
Záväzky zo sociálneho fondu
13 600 €
4 %
1 %
Vlastné imanie
62 317 €
14 %
-0 %
Výsledok hospodárenia
62 317 €
100 %
100 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
37 662 €
60 %
315 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
24 655 €
40 %
-215 %
Časové rozlíšenie súčet
41 332 €
9 %
6 %
Výnosy budúcich období
41 332 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby