Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Trnava

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
82 234 027 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
37 387 724 €
45 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
26 536 616 €
71 %
77 %
Dane z majetku
7 393 806 €
20 %
14 %
Dane za tovary a služby
3 457 301 €
9 %
9 %
Granty a transfery
20 464 187 €
25 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
20 338 206 €
99 %
99 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
71 664 €
0 %
1 %
Zahraničné granty
54 318 €
0 %
0 %
Nedaňové príjmy
14 889 921 €
18 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
6 417 719 €
43 %
53 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
4 675 008 €
31 %
27 %
Iné nedaňové príjmy
2 527 001 €
17 %
11 %
Kapitálové príjmy
1 234 875 €
8 %
9 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
35 317 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
6 615 018 €
8 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
6 330 018 €
96 %
99 %
Z predaja majetkových účastí
285 000 €
4 %
0 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
2 877 177 €
3 %
3 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
2 877 177 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby