Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Prešovský VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
285 352 319 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
81 707 152 €
29 %
30 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
62 501 426 €
76 %
78 %
Príplatky
9 840 272 €
12 %
14 %
Odmeny
9 025 954 €
11 %
7 %
Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť
333 604 €
0 %
0 %
Doplatok k platu a ďalší plat
3 500 €
0 %
0 %
Ostatné osobné vyrovnania
2 396 €
0 %
0 %
Bežné transfery
74 479 432 €
26 %
27 %
Transfery v rámci verejnej správy
37 655 982 €
51 %
56 %
Transfery nefinančným subjektom
23 648 075 €
32 %
33 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
12 665 064 €
17 %
11 %
Transfery do zahraničia
510 312 €
1 %
0 %
Kapitálové výdavky
53 227 024 €
19 %
13 %
Obstarávanie kapitálových aktív
47 845 281 €
90 %
83 %
Kapitálové transfery
5 381 743 €
10 %
17 %
Tovary a služby
45 584 597 €
16 %
19 %
Materiál
14 115 280 €
31 %
31 %
Služby
12 383 351 €
27 %
26 %
Energie, voda a komunikácie
7 527 253 €
17 %
16 %
Rutinná a štandardná údržba
6 790 334 €
15 %
21 %
Dopravné
3 614 093 €
8 %
4 %
Cestovné náhrady
580 015 €
1 %
1 %
Nájomné za nájom
574 271 €
1 %
1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
29 863 330 €
10 %
11 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
20 740 567 €
69 %
69 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
5 743 468 €
19 %
20 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
2 414 727 €
8 %
9 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
964 568 €
3 %
3 %
Príspevok na starobné dôchodkové sporenie
0 €
0 %
0 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
450 050 €
0 %
0 %
Splácanie úrokov do zahraničia
449 328 €
100 %
20 %
Splácanie úrokov v tuzemsku
614 €
0 %
80 %
Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
108 €
0 %
0 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
40 734 €
0 %
0 %
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
28 342 €
70 %
6 %
Splácanie istín
12 392 €
30 %
94 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby