Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 699 324 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 598 294 €
94 %
88 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 577 691 €
99 %
100 %
Stavby
1 230 125 €
77 %
70 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
213 771 €
13 %
3 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
124 178 €
8 %
4 %
Dopravné prostriedky
5 250 €
0 %
1 %
Pozemky
4 351 €
0 %
19 %
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
15 €
0 %
2 %
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
20 603 €
1 %
0 %
Softvér
20 603 €
1 %
0 %
Obežný majetok
86 170 €
5 %
12 %
Finančné účty súčet
59 060 €
69 %
89 %
Bankové účty
59 060 €
69 %
88 %
Zásoby súčet
25 213 €
29 %
5 %
Materiál
25 213 €
29 %
4 %
Pohľadávky spolu
1 898 €
2 %
6 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
1 898 €
2 %
6 %
Odberatelia
1 203 €
1 %
3 %
Iné pohľadávky
654 €
1 %
2 %
Ostatné pohľadávky
41 €
0 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
14 859 €
1 %
0 %
Náklady budúcich období
14 859 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby