Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Vlastné imanie a záväzky
1 699 324 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
1 473 593 €
87 %
84 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
1 241 784 €
84 %
90 %
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
1 234 069 €
84 %
89 %
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
7 716 €
1 %
0 %
Krátkodobé záväzky súčet
229 185 €
16 %
13 %
Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami
65 720 €
4 %
1 %
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
63 404 €
4 %
3 %
Iné záväzky
62 209 €
4 %
1 %
Záväzky z obchodného styku
18 946 €
1 %
1 %
Ostatné priame dane
16 571 €
1 %
1 %
Daň z pridanej hodnoty
1 289 €
0 %
0 %
Záväzky voči zamestnancom
814 €
0 %
4 %
Daň z príjmov
232 €
0 %
0 %
Dlhodobé záväzky súčet
2 623 €
0 %
0 %
Záväzky zo sociálneho fondu
2 623 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
214 406 €
13 %
10 %
Výnosy budúcich období
214 406 €
100 %
100 %
Vlastné imanie
11 325 €
1 %
5 %
Výsledok hospodárenia
11 325 €
100 %
72 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
10 308 €
91 %
69 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
1 017 €
9 %
2 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby